نویسنده = دکتر جهانگیر معینی علمداری
کانت گرایی فراکانت گرایی و نظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381

دکتر جهانگیر معینی علمداری


کانت گرایی، فراکانت گرایی ونظم جهانی

دوره 57، شماره 0، مهر 1381

دکتر جهانگیر معینی علمداری


چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380

دکتر جهانگیر معینی علمداری


رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی

دوره 44، شماره 0، تیر 1378

دکتر جهانگیر معینی علمداری