نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. هدف مسئولیت مدنی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

حسن بادینی


2. مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382

حسن بادینی