نویسنده = دکتر محمود عرفانی
تعداد مقالات: 8
1. اسناد الکترونیکی

دوره 70، شماره 0، دی 1384

دکتر محمود عرفانی


3. مدیریت شرکت سهامی

دوره 44، شماره 0، تیر 1378

دکتر محمود عرفانی


4. طرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت

دوره 43، شماره 0، فروردین 1378

دکتر محمود عرفانی


6. مشارکت تجارتی بین المللی

دوره 30، شماره 0، دی 1372

دکتر محمود عرفانی


7. ورشکستگی به تقصیر و تقلب

دوره 23، شماره 0، بهمن 1366

دکتر محمود عرفانی


8. بحثی درباره ماده 188 قانون

دوره 22، شماره 0، تیر 1360

دکتر محمود عرفانی