نویسنده = دکتر محمود عرفانی
اسناد الکترونیکی

دوره 70، شماره 0، دی 1384

دکتر محمود عرفانی


مدیریت شرکت سهامی

دوره 44، شماره 0، تیر 1378

دکتر محمود عرفانی


طرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت

دوره 43، شماره 0، فروردین 1378

دکتر محمود عرفانی


مشارکت تجارتی بین المللی

دوره 30، شماره 0، دی 1372

دکتر محمود عرفانی


ورشکستگی به تقصیر و تقلب

دوره 23، شماره 0، بهمن 1366

دکتر محمود عرفانی


بحثی درباره ماده 188 قانون

دوره 22، شماره 0، تیر 1360

دکتر محمود عرفانی