نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 0، تابستان 1379

دکتر علی اصغر حاتمی؛ محمد وحید ذاکری