نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 9
2. گزارش کنفرانس پاگواش

دوره 50، شماره 0، زمستان 1379

دکتر سعیده لطفیان


3. آینده شهرهای اتمی وطرح بازسازی نظامی روسیه

دوره 46، شماره 0، زمستان 1378

دکتر سعیده لطفیان


7. صنایع نظامی در جهان سوم

دوره 34، شماره 0، زمستان 1374

دکتر سعیده لطفیان


9. شاخصهای توسعه : برآوردهای برای خاورمیانه

دوره 29، شماره 0، پاییز 1372

دکتر سعیده لطفیان