نویسنده = ���������������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. رابطه لشگری – کشوری در دوران بعد از حکومتهای خود کامه در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 0، زمستان 1377

دکتر محمد علی شیرخانی؛ دکتر کانستنتین داناپولوس


2. کاربرد امار در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی

دوره 32، شماره 0، تابستان 1373

دکتر محمد علی شیرخانی