نویسنده = آلبرت رزین
آزادی مطبوعات از دیدگاه لنین

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر قاسم افتخاری؛ آلبرت رزین