نویسنده = �������������� �������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
2. حقوق و اجتماع

دوره 18، شماره 0، زمستان 1354

دکتر نجاد علی الماسی


3. پژوهشی درباره دیالکتیک واقعیت و ارزش

دوره 15، شماره 1، پاییز 1352

دکتر نجاد علی الماسی؛ پولانزانس