نویسنده = هانری لوی برول
معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق

دوره 15، شماره 1، مهر 1352

دکترابوالفضل قاضی؛ هانری لوی برول