نویسنده = ���������������� �������� �������������� ������
تعداد مقالات: 2
1. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس

دوره 5، شماره 0، بهار 1350

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمودنیلفروشان شهشهانی؛ محمد منشی زاده تهرانی


2. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس در مرکز مطالعات عالی بین المللی

دوره 1، شماره 0، بهار 1345

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمدرضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورناصح