نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس در مرکز مطالعات عالی بین المللی

دوره 1، شماره 0، بهار 1345

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمدرضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورناصح