نویسنده = ���������� ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بحثی در شناسایی کشورهای منطقه افریقای شرقی ازنظر اقتصادی و اجتماعی

دوره 9، شماره 0، زمستان 1386

کیوان معصومی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ خسرو زندیفر؛ علی اکبر شبیری نژاد؛ محمود نیلفروشان