مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (JFLPS) - شماره جاری