نمایه نویسندگان

ا

پ

ت

  • تبار، دکتر حسن جعفری شرح حق پایان ندارد همچو حق گفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفهموم حق از عدالت به مالکیت [دوره 72، شماره 0، 1385]

ج

ح

  • حاتمی، مهدی دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل [دوره 72، شماره 0، 1385]
  • حبیبا، دکتر سعید حمایت از دانش سنتی به عنوان یکی ازاجزای حقوق مالکیت فکری [دوره 72، شماره 0، 1385]

ر

ک

گ

  • گلدوزیان، دکتر ایرج عناصر تشکیل دهنده جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا [دوره 72، شماره 0، 1385]

م

ن

  • نشاط، دکتر امیرصادقی قراداد سه جانبه ESCROW درنرم افزار [دوره 72، شماره 0، 1385]
  • نوری، علی عبداله حبیب بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها (دیوان هامبورگ ) و حقوق داخلی ایران [دوره 72، شماره 0، 1385]