نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
2. دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

دکتر جلیل امیدی


3. قواعد تفسیر قوانین جزایی

دوره 41، شماره 0، پاییز 1377

دکتر جلیل امیدی