چاپ این مجله با نام «مجله دانشکده حقوق

 

و علوم سیاسی» متوقف گردیده است.

 

 

 

 

جهت ارسال مقالات سیاسی به «فصلنامه

 

سیاست» و ارسال مقالات حقوقی به

 

«فصلنامه حقوق» مراجعه نمایید .

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی