مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (JFLPS) - فرایند پذیرش مقالات