نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

دکتر محسن رهامی؛ علی مراد حیدری


2. نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

دکتر محسن رهامی


3. رشد جزایی

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381

دکتر محسن رهامی