نویسنده = ���������������� �������� �������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

دوره 68، شماره 0، تابستان 1384

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی


2. بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی

دوره 58، شماره 0، زمستان 1381

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی