نویسنده = ���������������� �������� �������� �������� �������� ��������
صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

دوره 68، شماره 0، تیر 1384

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی


بحثی در اطراف معاملات شرکت های تجارتی و مدنی

دوره 58، شماره 0، دی 1381

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی