نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 8
1. اسناد الکترونیکی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

دکتر محمود عرفانی


3. مدیریت شرکت سهامی

دوره 44، شماره 0، تابستان 1378

دکتر محمود عرفانی


4. طرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت

دوره 43، شماره 0، بهار 1378

دکتر محمود عرفانی


6. مشارکت تجارتی بین المللی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1372

دکتر محمود عرفانی


7. ورشکستگی به تقصیر و تقلب

دوره 23، شماره 0، زمستان 1366

دکتر محمود عرفانی


8. بحثی درباره ماده 188 قانون

دوره 22، شماره 0، تابستان 1360

دکتر محمود عرفانی