نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. حجب در قانون مدنی

دوره 64، شماره 0، تابستان 1383

دکتر علی حسین مصلحی


2. اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382

دکتر علی حسین مصلحی