نویسنده = دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی
کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دوره 68، شماره 0، تیر 1384

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی؛ ماشاالله بنا نیاسری


مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهدة ژنو 1980

دوره 50، شماره 0، دی 1379

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی


ملاحظاتی پیرامون رویه قضایی به عنوان منبع حقوق

دوره 45، شماره 0، مهر 1378

ژی مری؛ دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی


رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق

دوره 38، شماره 0، مهر 1376

دکتر علیرضا محمد زاده وادقانی