نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ضررجبران پذیر از دیدگاه رویه قضایی

دوره 70، شماره 0، زمستان 1384

دکتر مجید غمامی


2. دعوای متقابل

دوره 66، شماره 0، زمستان 1383

دکتر مجید غمامی