نویسنده = ������������ �������� ������ ��������
تجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 0، تیر 1379

دکتر علی اصغر حاتمی؛ محمد وحید ذاکری


نگرشی بر «مقررات تجدید نظرآراء دادگاهها» پس از تغییرات مکرر

دوره 34، شماره 0، دی 1374

دکتر علی اصغر حاتمی؛ محمد جواد بهشتی