نویسنده = دکتر محمد علی شیرخانی
رابطه لشگری – کشوری در دوران بعد از حکومتهای خود کامه در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 0، دی 1377

دکتر محمد علی شیرخانی؛ دکتر کانستنتین داناپولوس