نویسنده = دکتر تاج زمان دانش
اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

دوره 9، شماره 0، اسفند 1386

دکتر تاج زمان دانش


مجموعه قوانین کیفری اجرایی لهستان

دوره 22، شماره 0، تیر 1360

دکتر تاج زمان دانش


دادگاههای خانواده درژاپن

دوره 18، شماره 0، دی 1354

دکتر تاج زمان دانش


تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

دوره 13، شماره 0، فروردین 1352

دکتر تاج زمان دانش


قاضی ناظر اجرای مجازات در فرانسه

دوره 7، شماره 0، آذر 1350

دکتر تاج زمان دانش