نویسنده = دکتر سید محسن صدرزاده افشار
تعداد مقالات: 4
1. نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران

دوره 39، شماره 0، فروردین 1377

دکتر سید محسن صدرزاده افشار


2. سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه

دوره 37، شماره 0، تیر 1376

دکتر سید محسن صدرزاده افشار


3. تحول دیوان کشور فرانسه

دوره 32، شماره 0، تیر 1373

دکتر سید محسن صدرزاده افشار


4. سازمان قضایی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر سید محسن صدرزاده افشار