نویسنده = دکتر سید محسن صدرزاده افشار
سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه

دوره 37، شماره 0، تیر 1376

دکتر سید محسن صدرزاده افشار


تحول دیوان کشور فرانسه

دوره 32، شماره 0، تیر 1373

دکتر سید محسن صدرزاده افشار


سازمان قضایی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر سید محسن صدرزاده افشار