نویسنده = آیت الله عباسعلی عمید زنجانی
مقدمه ای بر حقوق اسلامی تطبیقی

دوره 32، شماره 0، تیر 1373

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی