نویسنده = دکتر بهروز اخلاقی
بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر بهروز اخلاقی


بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری

دوره 21، شماره 0، اسفند 1358

دکتر بهروز اخلاقی


الگوی سوسیالیسم سوئدی

دوره 15، شماره 1، مهر 1352

دکتر بهروز اخلاقی


تحلیلی درباره آزادیهای هوایی(2)

دوره 10، شماره 1، تیر 1351

دکتر بهروز اخلاقی