نویسنده = �������������� �������� ����������
تعداد مقالات: 8
3. بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری

دوره 24، شماره 0، پاییز 1368

دکتر بهروز اخلاقی


4. بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری

دوره 21، شماره 0، زمستان 1358

دکتر بهروز اخلاقی


5. الگوی سوسیالیسم سوئدی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1352

دکتر بهروز اخلاقی


6. نقش یاتا درمبادله حقوق و آزادیهای هوایی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1351

دکتر بهروز اخلاقی


7. تحلیلی درباره آزادیهای هوایی(2)

دوره 10، شماره 1، تابستان 1351

دکتر بهروز اخلاقی