نویسنده = دکتر قاسم افتخاری
آزادی مطبوعات از دیدگاه لنین

دوره 24، شماره 0، آذر 1368

دکتر قاسم افتخاری؛ آلبرت رزین


آزادی مطبوعات از دیدگاه لیین

دوره 23، شماره 0، بهمن 1366

دکتر قاسم افتخاری؛ آلبرت رزیس


-

دوره 20، شماره 0، بهمن 1356

دکتر قاسم افتخاری


ریشه های مردم سالاری جمع گرا

دوره 17، شماره 0، تیر 1352

دکتر قاسم افتخاری


مفهموم ایدئولوژی

دوره 8، شماره 0، اسفند 1350

دکتر قاسم افتخاری