نویسنده = ���������������� ��������������������
بازپژوهی متون قرآنی و روایی درباب دیه زن ومرد

دوره 74، شماره 0، دی 1385

احمدباقری؛ نادرمختاری افراکتی