نویسنده = ���������� �������� ������ �������� ������