نویسنده = دکتر رضا مظلومان
اثر مطبوعات بررفتارهای ضداجتماعی

دوره 9، شماره 0، اسفند 1386

دکتر رضا مظلومان


حقوق جزا و جرم شناسی

دوره 8، شماره 0، اسفند 1350

دکتر رضا مظلومان


جرمشناسی و حقوق اجزا

دوره 7، شماره 0، آذر 1350

دکتر رضا مظلومان


این عدالت است یا بیداد گری

دوره 4، شماره 0، اسفند 1349

دکتر رضا مظلومان


آیا مجرم گناهکاراست

دوره 3، شماره 0، آذر 1349

دکتر رضا مظلومان