نویسنده = دکتر رضا مظلومان
تعداد مقالات: 9
2. اثر مطبوعات بررفتارهای ضداجتماعی

دوره 9، شماره 0، زمستان 1386

دکتر رضا مظلومان


5. سینما و اثرش بر رفتارهای ضد اجتماعی

دوره 10، شماره 1، تابستان 1351

دکتر رضا مظلومان


6. حقوق جزا و جرم شناسی

دوره 8، شماره 0، زمستان 1350

دکتر رضا مظلومان


7. جرمشناسی و حقوق اجزا

دوره 7، شماره 0، پاییز 1350

دکتر رضا مظلومان


8. این عدالت است یا بیداد گری

دوره 4، شماره 0، زمستان 1349

دکتر رضا مظلومان


9. آیا مجرم گناهکاراست

دوره 3، شماره 0، پاییز 1349

دکتر رضا مظلومان