نویسنده = دکتر مرتضی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. معرفی کتاب حقوق تجارت بین الملل

دوره 13، شماره 0، فروردین 1352

دکتر مرتضی نصیری


2. رهن بازرگانی

دوره 12، شماره 0، دی 1351

دکتر مرتضی نصیری