نویسنده = ���������������� �������� ��������
عصر نهضتهای حقوقی دراسلام

دوره 15، شماره 1، مهر 1352

دکتر محمد حیدریان