نویسنده = دکترابوالفضل قاضی
معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق

دوره 15، شماره 1، مهر 1352

دکترابوالفضل قاضی؛ هانری لوی برول