نویسنده = ���������� ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی کتاب جامعه شناسی حقوق

دوره 15، شماره 1، پاییز 1352

دکترابوالفضل قاضی؛ هانری لوی برول