نویسنده = �������������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 6
1. بحثی در شناسایی کشورهای منطقه افریقای شرقی ازنظر اقتصادی و اجتماعی

دوره 9، شماره 0، زمستان 1386

کیوان معصومی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ خسرو زندیفر؛ علی اکبر شبیری نژاد؛ محمود نیلفروشان


2. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 3 شناسایی شیخ نشین قطر

دوره 3، شماره 0، پاییز 1349

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


3. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 4- شناسایی مسقط و عمان

دوره 3، شماره 0، پاییز 1349

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


4. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس بخش 5 –شناسایی شیخ نشینهای ساحل صلح

دوره 3، شماره 0، پاییز 1349

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


5. فصل دوم امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس

دوره 3، شماره 0، پاییز 1349

نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمد رضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورصالح


6. امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس در مرکز مطالعات عالی بین المللی

دوره 1، شماره 0، بهار 1345

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمود نیلفروشان شهشهانی؛ محمدرضا محمدرضای ملکی؛ محمد منشی زاده تهرانی؛ کمال قارصی؛ ابوالقاسم دبیریان تهرانی؛ یوسف پورناصح