نویسنده = ���������������� ����������������������������
امکانات توسعه صادرات به شیخ نشینهای خلیج فارس

دوره 5، شماره 0، خرداد 1350

دکتر اسدالله نصر اصفهانی؛ محمودنیلفروشان شهشهانی؛ محمد منشی زاده تهرانی