نویسنده = دکتر ضیا الدین پیمانی
تعداد مقالات: 1
1. انقلاب فرانسه و تاثیر آن در رژیم دلایل قانونی

دوره 8، شماره 0، زمستان 1350

دکتر ضیا الدین پیمانی