نویسنده = ���������������� �������� ����������
مسایل کنونی اقتصاد چین

دوره 9، شماره 0، اسفند 1386

دکتر هوشنک نهاوندی؛ دکتر محمدرضا جلیلی