کلیدواژه‌ها = وجه التزام
توافق بر خسارت در قراردادها

دوره 53، شماره 0، مهر 1380

دکتر مرتضی عادل