کلیدواژه‌ها = قابلیت دریا نوردی
مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

دوره 55، شماره 0، فروردین 1381

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی