کلیدواژه‌ها = درونی کردن هزینه های خارجی
هدف مسئولیت مدنی

دوره 66، شماره 0، دی 1383

حسن بادینی