تشیع و انقلاب ایران 1357

نویسنده

چکیده

در این مقاله تلاش می شود تا بدین سوال که تنها در معدودی از آثار موحود در ادبیات انقلاب اسلامی به اجمال بررسی شده است پاسخ داده شود چرا تشیع به مثابه یک مذهب ظاهر شده در وجه ایدئولوژی در روند بسیج مردمی منجر به انقلاب ایران با اقبال عمومی روبه رو گردید و در اصطلاح فنی هژمونی یا تفوق یافت گرچه پاسخ این سوال را باید در تحولات و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر جستجو کرد لکن نگارنده در این مقاله مختصر بر این فرضیه تاکید می کند که مقبولیت مشروعیت و در دسترس بودن اسلام شیعی و اینکه اقبال بدان نیاز به پذیرش آیینی نو نداشت از مهمترین دلایل هژمونیک شدن آن بوده است.

کلیدواژه‌ها