پایگاه کنش انقلابی انسان در اندیشه هگل

نویسنده

چکیده

در این مقاله هدف آن است تا از جهان اندیشه هگل برای این پرسش کسب پاسخ شود که چه انگیزه بنیادینی انسان را به سوی پیکار با سامان سیاسی حاکم موجود و عمل انقلابی راه می برد در این راستا نخست دیدگاه هگل درباره انسان شناسی بررسی و مراحلی که ذهن انسان برای رسیدن به خود آگاهی می پیماید. تبیین می شود با شناخت دیدگاه هگل درباره انسان و با ابتناء به فرایند خود آگاه شدن آدمی در اندیشه او انگیزه انسان برای دست یازیدن به عمل انقلابی آشکار می شود.

کلیدواژه‌ها