نظریه رژیم های بین الملل

نویسنده

چکیده

ثبات نظام بین المللی و تغییر آن نظام هسته اصلی نظریه رژیم های بین المللی را تشکیل می دهد رژیم های بین المللی اولا توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند اما به مرور زمان برای خود ایجاد رویه کرده و خود نیز در کنار دولت ها به عنوان بازیگر مطرح می شوند ثانیا به عنوان مکانیزم های همکاری بین دولت ها ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین الملل کمک می کنند ثالثا رژیم ها به وسیله عوامل مختلف که مهم ترین آنها قدرت است تغییر می کنند بدین ترتیب نظریه رژیم ها در خصوص نظریه های همکاری نظم و ثبات دو رابطه با نظریه های تغییر نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها