بررسی فرآیند شکل گیری و قرار گیری مشکل در عرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

نویسنده

چکیده

این مقاله بر دو محور استوار است محور نخست به بررسی مشکل حوزه سیاست گذاری عمومی در ابعاد مفهوم و خصوصیات و نیز چگونگی شکل گیری آن در عرصه اجتماعی اختصاص یافته است محور دوم به بحث دستور کار و چگونگی ثبت مشکلات عمومی در دستور کار می پردازد دو مبحث فوق الذکر حلقه ارتباط میان مشارکت سیاسی و تصمیم گیری سیاسی را که از موضوعات اساسی علوم سیاسی در قرن بیستم بوده اند را فراهم می نمایند . از دیگر سو مدل های ثبت مشکلات در دستور کار که در این مقاله ارائه شده اند چارچوب مناسبی را برای شناخت سیستم سیاسی (تمایل به دموکراسی یا تمایل به الیگارشی) و کارایی آن (براساس نوع و ترکیب مدل ها در هر سیستم) پیش رو می گذارند.

کلیدواژه‌ها