بررسی فرایند شکل گیری و قرار گیری مشکل درعرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

نویسنده

چکیده

این مقاله بر دو محور استوار است. محور نخست به بررسی مشکل حوزه سیاست گذاری عمومی در ابعاد مفهوم وخصوصیات ونیز چگونگی شکل گیری آن درعرصه اجتماعی اختصاص یافته است. محور دوم، به بحث دستورکار و چگونگی ثبت مشکلات عمومی در دستورکار می پردازد . دو مبحث فوق الذکر حلقه ارتباط میان مشارکت سیاسی و تصمیم گیری سیاسی را که از موضوعات اساسی علوم سیاسی در قرن بیستم بوده اندرا فراهم می نمایند. از دیگر سو، مدل های ثبت مشکلات در دستور کار که در این مقاله ارائه شده اند چار چوب مناسبی را برای شناخت سیستم سیاسی (تمایل به دموکراسی یا تمایل به الیگا رشی) وکارایی آن (بر اساس نوع وترکیب مدلها درهر سیستم) پیش رو می گذارند.

کلیدواژه‌ها